1 ไร่ 1 แสนแนวคิดดีๆ จากความพอเพียง

1ไร่1แสนแนวคิดดีๆจากความพอเพียง การทำเกษตรที่ปลูกพืชอย่างเดียวเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทำให้เมื่อผลผลิตราคาตกรายได้ของเกษตรกรก็หายไปและการต้องต่อสู้กับระบบทุนนิยมถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยการผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดของนายทุน     แต่ด้วยความโชคดีของคนไทยที่ได้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสานจนตอนนี้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ภายใต้กรอบทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงคือ1ไร่1แสน  1ไร่1แสนคือการวางแผนว่าใน1ไร่นั้นจะปลูกและเลี้ยงอะไรบ้างใช้รูปแบบเกษตรแบบผสมผสานแบ่งเป็น3แบบคือ   1.รายได้รายวันต้องเป็นพืชผักหรือสัตว์ที่มีผลผลิตให้สามารถเก็บรายวันได้ 2.รายได้รายเดือนควรปลูกไม้ยืนต้นหรือผักที่ให้ผลิตเป็นรายเดือนเช่นเลี้ยงปลาดุกกบปลานิลเป็นต้น 3.รายได้รายปีเช่นข้าวมันที่ต้องใช้ระยะเวลารายปีหรือการปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เมื่อจัดการเลือกพืชหรือสัตว์ที่จะเลี้ยงได้แล้วสิ่งสำคัญต่อมาก็คือแหล่งน้ำหาแหล่งขุดบ่อน้ำเพื่อไปเลี้ยงผลผลิตควรจัดการให้ขนาดพอดีกับความต้องการ “การเกษตรแบบพอเพียงจะไม่ก่อหนี้ก่อสินให้กับตัวเกษตรกร”   ด้วยแบบแผนข้างต้นจะทำให้ตลอดปีเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปีผลัดเปลี่ยนกันตามฤดูกาลไม่มีอดเพราะการทำเกษตรรูปแบบนี้ระบบนิเวศจะเอื้อต่อกันสามารถประหยัดต้นทุนไปได้หลายอย่างเช่นเป็ดจะช่วยกำจัดหอยเชอร์รี่ที่เป็นศัตรูพืชโดยตรงของต้นข้าวแถมเมื่อเป็ดถ่ายก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวด้วยเช่นกัน เกษตรแบบพึ่งพาตนเองจะช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นพึ่งพาตนเองได้ก็ย่อมหลีกเลี่ยงการถูกกดขี่การสีข้าวเองก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยประหยัดต้นทุนต่างๆลดความกังวลเมื่อข้าวราคาตกเพราะในพื้นที่1ไร่ของเรานั้นก็ยังมีผลผลิตอื่นมาช่วยไม่ต้องกังวลว่าในปีนั้นๆจะไม่มีรายได้ ขอขอบคุณที่มา:www.clpe.co.th